• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

خانه پروژه‌ها عتیق تبریز
پروژه‌ها

اجرای سیستم پایدارسازی نیلینگ پروژه عتیق تبریز

  • محل کار: تبریز، چهار راه منصور
  • مشخصات کار: طول حفاری و نیلینگ 12000 متر، سطح پایدارسازی 2000 مترمربع، عمق گود 13 متر
  • کارفرما: شرکت آذر سدید تبریز
پروژه‌های انجام شده