• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

خانه پروژه‌ها سرپرستی بانک ملت تبریز
پروژه‌ها

نیلینگ

پروژه‌های انجام شده